Reservation

Home / Reservation

Awesome

make a reservation

nullSlanje upita ne podrazumijeva rezervaciju smještajnih kapaciteta. Ponudu prema Vašem upitu očekujte u roku od 24 sata od slanja upita, nakon čega je moguće izvršiti rezervaciju, u skladu sa slobodnim smještajnim kapcitetima.

 Sending an inquiry does not imply reservation of accommodation capacity.Expect your offer within 24 hours of your inquiry, after which you can make a reservation, according to your free accommodation.